O nas‎ > ‎

Statut Stowarzyszenia

JUG Łódź - to stowarzyszanie organizacja non-profit oto nasz statut: Statut

Stowarzyszenia JUG Łódź

z dnia 14.07.2011 r.


Rozdział I


Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Stowarzyszenie JUG Łódź dalej zwane Stowarzyszeniem zrzesza użytkowników języka programowania Java™.    
 2. Stowarzyszenie JUG Łódź ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989 r., Nr 20, poz.104 z     późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.    


§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia JUG Łódź jest miasto Łódź.

§ 3


Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym profilu działania.

§ 5


Stowarzyszenie JUG Łódź ma prawo do używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 6


Czas działalności Stowarzyszenia JUG Łódź jest nieograniczony.

Rozdział II


Cele i sposoby ich realizacji


§ 6


Celem Stowarzyszenia jest:   
 • propagowanie     wiedzy o wybranych językach programowania oraz udostępnianie     informacji na temat dobrych metodyk programowania,

 • ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami języka     oprogramowania Java™,
 • rozwijanie kompetencji członków Stowarzyszenia z zakresu programowania i inżynierii oprogramowania,
 • integrowanie środowiska łódzkich informatyków,
 • promocja łódzkiego rynku pracy dla informatyków.


§ 7


Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
 • organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów i seminariów,
 • udostępnianie wiedzy poprzez tworzenie zasobów internetowych,
 • współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i     międzynarodowych.


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia JUG Łódź mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia JUG Łódź.


§ 9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.

 2. Członków wspierających.   

 3. Członków honorowych.§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, będąca użytkownikiem technologii związanych z językiem programowania Java™   
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością     Stowarzyszenia oraz osoba prawna instytucjonalnie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego prawidłowo umocowanego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na     podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na pisemny     wniosek zgłoszony, przez co najmniej 7 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu.


§ 11


Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 1. Brania     czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Dbania o stałe podnoszenie swojego poziomu zawodowego i etycznego.
 5. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.


§ 12


Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Brania     czynnego udziału we wszystkich formach działania Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 5. Informacji  o wszystkich formach działania Stowarzyszenia.


§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 12 pkt. 2-5.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku         stwierdzenia naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
  4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 2 lata;
 2. Od decyzji określonej w ust.1 pkt. c, przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.


Rozdział IV


Struktura organizacyjna


§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.


§ 16


Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 17


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Zarząd może:
 1. kontynuować pracę w ograniczonym składzie
 2. uzupełnić skład osobowy władz spośród niewybranych kandydatów z ostatniego głosowania, wg kolejności uzyskanej liczby głosów
 3. poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Jeżeli liczba brakujących członków władz Stowarzyszenia przekracza 1/2 ogólnej liczby członków sprawujących władzę należy zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zgodnie z § 19 niniejszego statutu, celem uzupełnienia brakujących osób.

§ 18

 1. Walne     Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.   
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
  • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. Walne     Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:
  • w pierwszym terminie – połowy liczby członków;
  • w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.


  § 19

  1. Walne     Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.   
  2. Walne     Zebranie Członków zwołuje się raz na 2 lata.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje
   1. Zarząd
    1. z własnej inicjatywy
    2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
    3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
   1. Komisja Rewizyjna
  1. W przypadku ust. 3, pkt. a, podpunkt ii oraz iii, Zarząd w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku musi podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które powinno się odbyć nie później niż 30 dni od podjęcia tej uchwały. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków winno nastąpić najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
  2. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad.
  3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać     dodatkowo informację na czyje żądanie zostało zwołane


  § 20


  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji.

  2. Wybór     Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz     wniosków i postulatów przedstawianych przez władze Stowarzyszenia.

  4. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji władz Stowarzyszenia.
  5. Ustalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia.

  6. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  7. Nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.

  8. Podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia.

  9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.


  § 21


  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

  § 22

  1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i dwóch członków Zarządu.
  2. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 16 niniejszego statutu.
  3. Wiceprezesa oraz Sekretarza wybiera Zarząd na pierwszym posiedzeniu spośród     kandydatów wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
  4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.


  § 23


  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa. W przypadku nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa.

  § 24


  Do zakresu działalności Zarządu należy:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
  3. Ustalanie budżetu i preliminarza.
  4. Przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
  5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.
  7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  8. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.


  § 25

  1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza, wybranych przez Walne Zebranie Członków zgodnie z § 16 niniejszego statutu.


  § 26


  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i lustracyjnymi.
  3. Prawo     żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
  4. Zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym statutem.
  5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
  6. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.


  § 27

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w     posiedzeniach Zarządu.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach     Stowarzyszenia.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.


  Rozdział V


  Fundusze i Majątek Stowarzyszenia


  § 30


  Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

  § 31


  Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, zapisy i dotacje,
  • dochód z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.


  § 32


  Do ważności wszystkich pism i dokumentów Stowarzyszenia, a w szczególności pism finansowych, wymagany jest jeden podpis członka Zarządu.

  Rozdział VI


  Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 33

  1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być podjęte na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli były one uwzględnione w porządku dziennym Walnego Zebrania Członków.    
  2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie, dotyczące zmian statutowych lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być uchwalone większością 2/3 głosów obecnych członków.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Comments